czwartek, 8 listopada 2018

Charakterystyka Gminy Wrocław. Sport w gminie Wrocław

[podrozdział pracy licencjackiej]Wrocław - miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa dolnośląskiego i powiatu wrocławskiego. Położone w Europie Środkowej na Nizinie Śląskiej, w Pradolinie Wrocławskiej, nad rzeką Odrą i czterema jej dopływami. Jest historyczną stolicą Dolnego Śląska, a także całego Śląska.
Jest głównym miastem aglomeracji wrocławskiej. Czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce - 634 487 mieszkańców, piąte pod względem powierzchni - 293 km2. Dawna stolica księstwa wrocławskiego, siedziba władz pruskiej prowincji Śląsk i rejencji wrocławskiej. Od 28 czerwca 1946 stolica województwa wrocławskiego. Od 1 stycznia 1999 stolica województwa dolnośląskiego.
Wrocław znalazł się wśród 230 miast świata w rankingu firmy doradczej Mercer „Najlepsze miasta do życia” w roku 2015 oraz jako jedyne polskie miasto został w tym rankingu ujęty jako miasto wyrastające na centrum biznesowe.
Wrocław jako jedyne polskie miasto znalazł się w pierwszej dziesiątce miejsc wartych odwiedzenia w rankingu brytyjskiego dziennika The Guardian.
Sport
Najpopularniejszym klubem sportowym jest Śląsk Wrocław - Mistrz Polski 1977, 2012 oraz zdobywca Pucharu Polski 1976, 1987.
Śląsk Wrocław jest 17-krotnym Mistrzem Polski w koszykówce mężczyzn oraz 15- krotnym Mistrzem Polski w piłce ręcznej mężczyzn. KS AZS Wrocław jest 8-krotnym Mistrzem Polski w piłce nożnej kobiet.
Na Stadionie Olimpijskim swoje mecze rozgrywają żużlowcy Sparty Wrocław, czterokrotnego drużynowego mistrza Polski (1993, 1994, 1995, 2006).
Miasto było jednym z czterech polskich miast, w których rozgrywano Mistrzostwa Europy w piłce nożnej mężczyzn UEFA Euro 2012. Mecze odbywały się na Stadionie Miejskim. Było gospodarzem Mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów w 2013 roku. Posiada tor wyścigów konnych (w Polsce są tylko 3), usytuowany jest on na Partynicach. Co roku w mieście odbywa się Wrocław Maraton. Odbywały się tu Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014. W 2017 roku miasto będzie organizatorem zawodów World Games 2017[1].

Śląsk Wrocław, Ślęza Wrocław, Polonia Wrocław, Piast Żerniki, Wratislavia Wrocław, Parasol Wrocław, Polar Wrocław-Zawidawie, Błękitni Jerzmanowo, Orzeł Pawłowice,
Bumerang Wrocław, Pogoń Wrocław, Sparta Wrocław, Muchobór Wrocław, Forza
Wrocław, FC Wrocław Academy, KS Wrocław, KS Brochów, Widawa Wrocław,
Złotniki Wrocław, AZS Wrocław.
Piłka nożna
Śląsk Wrocław Handball Team
Piłka ręczna
Śląsk Wrocław, WTK Ślęza Wrocław, WKK Wrocław
Koszykówka
Gwardia Wrocław
Siatkówka
Sparta Wrocław
Żużel
AZS Politechnika Wrocławska
Unihokej
MKS Juvenia Wrocław, WKS Śląsk Wrocław
Pływanie
Gwardia Wrocław
Boks
Panthers Wrocław
Futbol amerykański
AZS Politechnika Wrocławska
Wioślarstwo
Kosynierzy Wrocław, Kosynierki Wrocław
Lacrosse
Śląsk Wrocław
Strzelectwo sportowe
KSB Wrocław
Baseball
KS Rugby Wrocław, AZS Politechnika Wrocławska
Rugby
AZS Wrocław
Korfball
Kolejarz Wrocław
Szermierka
Polar Wrocław-Zawidawie
Hokej na trawie
UKS Rekin Wrocław
Pływanie w płetwach


Tabela 4. Kluby sportowe we Wrocławiu.


[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw (dostęp dnia 27.02.2016

wtorek, 16 października 2018

Rada sportu jako fakultatywne organ jednostek samorządu terytorialnegoRada sportu jest fakultatywnym organem jednostek samorządu terytorialnego. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji oraz instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej (art. 30 ust. 1 ustawy o sporcie). Doświadczenie wskazuje, że najczęściej członkami tej rady są działacze klubów sportowych oraz nauczyciele wychowania fizycznego, którzy funkcjonują na terenie danej jednostki. Rada sportu działa na podstawie regulaminu utworzonego oraz przyjętego przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Członkowie rady sportu pełnią swoje funkcje społecznie. Ustawa w art. 30 ust. 3 zawiera przykładowe wyliczenie zadań, które są powierzone radzie sportu, zaznaczając, że do jej zadań należy w szczególności opiniowanie:
-          strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej,
-          projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
-          programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,
-          projektów uchwał określających warunki i tryb finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Tak opisane kompetencje rady sportu wskazują jednoznacznie, że jest to organ w znacznej mierze doradczy i pomocniczy, bowiem jednostka samorządu terytorialnego nie jest w żaden sposób związana jej ustaleniami[1].
Przykładowe regulaminy rad sportu
Regulamin działania Rady Sportu w Sosnowcu
§ 1
1.     Rada Sportu w Sosnowcu, zwana dalej Radą, jest organem opiniodawczym w sprawach dotyczących kultury fizycznej w Gminie Sosnowiec.
2.     Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:
a)       strategii rozwoju Gminy Sosnowiec w zakresie kultury fizycznej;
b)       projektu budżetu Gminy Sosnowiec w części dotyczącej kultury fizycznej;
c)       programów rozwoju bazy sportowej na terenie Gminy Sosnowiec, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
d)      projektów uchwał określających warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Sosnowiec.
§ 2
1.      Rada wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Rady na posiedzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 4.
2.      Wyboru, o którym mowa w ust. 1, Rada dokonuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 3. Przewodniczący Rady kieruje Radą, reprezentuje Radę wobec organów Gminy Sosnowiec oraz innych osób.
4.      W razie okoliczności uniemożliwiających Przewodniczącemu Rady osobiste działanie członkowie Rady wybierają spośród siebie osobę, która będzie pełniła funkcje Przewodniczącego Rady.
5.      Osoba, o której mowa w ust. 4, pełni funkcje Przewodniczącego Rady do czasu ustania przyczyn uniemożliwiających Przewodniczącemu Rady osobiste działanie.
§ 3
1.     Rada obraduje na posiedzeniach.
2.      Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
3.      Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.      Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Prezydent Miasta Sosnowca.
5.      Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady w terminie 5 dni na wniosek:
a) Prezydenta Miasta Sosnowca;
b) członków Rady stanowiących co najmniej połowę jej składu.
6.      Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia Rady zwołuje je Prezydent Miasta Sosnowca i wyznacza jednego z członków Rady jako przewodniczącego obrad.
7.      Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady na co najmniej 1 dzień przed terminem posiedzenia.
8.      Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7, może być dokonane także telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
9.      Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7, przekazuje się do wiadomości Prezydenta Miasta Sosnowca.
10.     W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.
§ 4
1.     Posiedzenie Rady jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
2.      W posiedzeniach Rady bez prawa do głosowania mogą uczestniczyć zaproszone przez Przewodniczącego Rady osoby oraz osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Sosnowca.
3.      Obradami podczas posiedzenia Rady kieruje przewodniczący obrad, którym jest Przewodniczący Rady, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 oraz § 3 ust. 6.
4.      Posiedzenia Rady odbywają się zgodnie z przyjętym na początku porządkiem obrad.
5.      Przewodniczący obrad może zadecydować o zmianie kolejności rozpatrywania umieszczonych w porządku obrad tematów.
6.      Rada jest zobowiązana zająć się sprawami przedłożonymi przez Prezydenta Miasta Sosnowca.
§ 5
1.     Rada rozstrzyga sprawy poprzez podejmowanie uchwał.
2.      Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3.      Każdy z członków Rady dysponuje w Radzie jednym głosem.
4.      W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
5.      Uchwały Rady podpisuje przewodniczący obrad.
6.      Uchwały Rady dotyczące spraw, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz § 4 ust. 6, oraz inne o istotnym znaczeniu dla Gminy Sosnowiec Rada niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Miasta Sosnowca.
§ 6
1.      Z posiedzenia rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
2.      Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.
3.      Członek rady głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia w protokole adnotacji o jego zdaniu odrębnym wraz z uzasadnieniem.
§ 7
Rada co pół roku składa Prezydentowi Miasta Sosnowca sprawozdanie ze swojej działalności wraz z kserokopiami podjętych uchwał.
§ 8
1.     Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2.      Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie”[2].
Regulamin działania Rady Sportu w Zabrzu
§ 1
1.     Radę Sportu w Zabrzu, zwaną w dalszej części „Radą Sportu”, powołuje Prezydent Miasta.
2.      „Rada Sportu składa się z 9 członków powołanych spośród przedstawicieli organizacji i
instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej, powołanych przez Prezydenta
Miasta. Członkowie Rady Sportu reprezentują następujące wiodące dla zabrzańskiego sportu środowiska lub podmioty:
1)      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Zabrzu;
2)       Grodzki Szkolny Związek Sportowy w Zabrzu;
3)       Centrum Medycyny Sportowej w Zabrzu;
4)       stowarzyszenia / kluby piłki nożnej;
5)       stowarzyszenia / kluby halowych gier zespołowych (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka);
6)       stowarzyszenia / kluby sportów indywidualnych (lekkoatletyka, gimnastyka, tenis ziemny, tenis stołowy, sporty walki, kulturystyka, kolarstwo, turystyka);
7)       stowarzyszenia / kluby sportowe osób niepełnosprawnych;
8)       Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu;
9)       zabrzańskie kluby sportowe występujące w najwyższych klasach rozgrywkowych.”
3.      Prezydent wybiera Przewodniczącego Rady Sportu, natomiast wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza dokonują członkowie Rady Sportu na pierwszym posiedzeniu.
4.      Skład Rady Sportu jest zatwierdzany Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta ma prawo odwoływania i powoływania członków Rady Sportu w trakcie trwania kadencji Rady. Prezydent odwołuje członka Rady Sportu w następujących przypadkach:
1)      rezygnacji z członkostwa;
2)       braku aktywności w posiedzeniach Rady Sportu;
3)       uchylania się od udziału w posiedzeniach Rady Sportu.
5.       Rada Sportu w uzasadnionych przypadkach, przy co najmniej 4 głosach za, ma prawo wnioskować do Prezydenta o odwołanie ze swojego grona członka Rady Sportu.
6.       Rada Sportu jest powoływana na 3-letnią kadencję. Kadencja Rady Sportu wygasa wraz z wygaśnięciem kadencji Prezydenta Miasta, który Radę powołał.
7.      Członkowie Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie.
§ 2
1.     Rada Sportu jest organem opiniodawczym w szczególności w zakresie:
1)      strategii rozwoju miasta i województwa w zakresie kultury fizycznej;
2)       projektu budżetu miasta Zabrze w części „kultura fizyczna”;
3)       programów rozwoju bazy sportowej na terenie miasta, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
4)       projektów, programów przedkładanych Radzie Sportu przez Prezydenta Miasta.
2.      Do zadań Rady Sportu należą również:
1)       współpraca z wszystkimi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, w zakresie inicjatyw na rzecz kultury fizycznej w Zabrzu;
2)       tworzenie programów rozwoju sportu;
3)       inicjowanie projektów rozbudowy bazy sportowej miasta;
4)       inicjowane projektów do strategii rozwoju w zakresie kultury fizycznej.
3.      Członkowie Rady Sportu zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w jej pracach.
4.      Do zadań Przewodniczącego Rady Sportu należy:
1)      opracowanie planu działania Rady Sportu na okres kadencji;
2)       zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sportu;
3)       zapraszanie na posiedzenie Rady Sportu ekspertów w danej dziedzinie, a także przedstawicieli poszczególnych organizacji, instytucji, stowarzyszeń działających w obszarze kultury fizycznej.
5.      Do zadań Zastępcy Przewodniczącego Rady Sportu należy:
1)      zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sportu z upoważnienia Przewodniczącego Rady Sportu, w razie jego nieobecności;
2)       wykonywanie zadań Sekretarza Rady Sportu pod jego nieobecność.
6.      Do zadań Sekretarza Rady Sportu należy:
1)      przygotowanie porządku obrad na posiedzenia;
2)       organizacja i przygotowanie posiedzeń;
3)       protokołowanie posiedzeń;
4)       prowadzenie i przechowywanie korespondencji i dokumentacji.
§ 3
1.      Posiedzenie Rady Sportu zwołuje Przewodniczący Rady Sportu lub jego Zastępca (pod nieobecność Przewodniczącego lub z jego upoważnienia). Pierwsze posiedzenie Rady Sportu zwołuje Prezydent Miasta.
2.     Przewodniczący zobowiązany jest także zwołać posiedzenia Rady Sportu na wniosek Prezydenta Miasta lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady Sportu z przyczyn szczególnie uzasadnionych.
3.     Posiedzenia Rady Sportu odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące.
4.     Pisemne zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Sportu powinno być doręczone wszystkim członkom Rady Sportu na co najmniej 3 dni robocze przed terminem posiedzenia. Przewodniczący musi podać porządek obrad lub zakres tematyczny planowany do realizacji podczas posiedzenia Rady Sportu.
5.      Na wniosek Przewodniczącego lub co najmniej 2 członków Rady Sportu w posiedzeniu mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
§ 4
1.     Formułowanie opinii i wniosków proponowanych przez Radę Sportu na posiedzeniu wymaga obecności co najmniej 4 członków - w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
2.     Rada Sportu obraduje zgodnie z przegłosowanym na początku posiedzenia porządkiem obrad.
3.      Rada Sportu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności przynajmniej 4 członków. W przypadku parzystej liczby głosujących, przy jednakowej liczbie głosów „za” i „przeciw” o wyniku głosowania rozstrzyga głos Przewodniczącego obrad.
§ 5
1.     Z posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący obrad i Sekretarz.
2.     Do protokołu załącza się listę obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie opinie i uchwały.
3.     Protokół wraz z załącznikami Przewodniczący obrad przekazuje w terminie 14 dni od daty posiedzenia Prezydentowi Miasta.
4.     Przewodniczący Rady Sportu składa Prezydentowi Miasta roczne sprawozdanie z działalności Rady, z każdego roku trwania kadencji Rady.
1.     Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Sportu następuje w przypadku:
1)      upływu kadencji Rady Sportu;
2)       odwołania ze składu Rady Sportu przez Prezydenta Miasta;
3)       po pozytywnym uwzględnieniu przez Prezydenta Miasta wniosku Rady Sportu o odwołanie ze składu jej członka;
4)       pisemnego złożenia rezygnacji z udziału w Radzie Sportu.
§ 7
Regulamin Rady Sportu wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia Prezydenta Miasta”[3].


[1]    Jastrzębski P., Rola władz samorządowych..., s. 134.