czwartek, 15 marca 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zadaniaZa priorytetowe działanie w Gminie Osiek uznaje się także prewencję, profilaktykę oraz skuteczną walkę z wszelkimi przejawami patologii społecznych. Problem patologii jest niesamowicie trudny do zdiagnozowania. Wynika to często z powszechnego podejścia osób i całych rodzin do tego tematu, który traktowany jest jako tabu.
Jednym z patologicznych zjawisk jest przemoc fizyczna. Najczęściej ofiarami przemocy są dzieci. Doświadczają one agresji w rożnych środowiskach, najczęściej w szkole, rzadziej w domach rodzinnych. Przemoc fizyczna w rodzinie, moralne znęcanie się nad członkami rodziny, czy nadużywanie alkoholu mogą być przyczyną, jak również skutkiem patologicznych zjawisk.
Kolejnym problemem pomimo szeregu kampanii propagujących informacje o szkodliwości spożywania alkoholu jest spożywanie go przez coraz to młodsze społeczeństwo. Wynika to z łatwości dostępu do alkoholu  i ubogiej oferty spędzania czasu wolnego przez młodych ludzi, którzy właśnie często za sprawą alkoholu urozmaicają sobie życie i czas wolny.
Mało jest natomiast danych na temat zażywania narkotyków (na terenie gminy nie odnotowano żadnego przypadku). Nie można jednak wykluczyć, że problem ten w jednostkowych przypadkach, zwłaszcza wśród młodzieży sporadycznie występuję lub pojawi się w najbliższym czasie. Mimo to, nawet nie mając danych o ilości i skali tego zjawiska należy informować o niekorzystnych konsekwencjach spożywania substancji psychoaktywnych, zgodnie z zasadą lepiej zapobiegać niż leczyć.
Najskuteczniejszym sposobem na reagowanie i zwalczanie negatywnych zjawisk społecznych jest profilaktyka. Negatywna ocena do traktowania takich zjawisk w kategoriach zagrożeń i podejmowania wysiłków w celu ich eliminacji lub chociażby ograniczania. Władze gminy powinny systematycznie monitorować wszelkiego rodzaju zachowania patologiczne. Krokami, jakie zamierza podjąć gmina Osiek by realizować cel prewencji, profilaktyki i skutecznej walki z wszelkimi przejawami patologii społecznych są (realizatorzy i podmioty wspierające te kroki: Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, SP ZOZ, szkoły, Kościół, Policja)
 1. Współpraca wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za nadzór celu.
 2. Promocja wartości rodzinnych (edukacja w zakresie nowoczesnych metod wychowawczych).
 3. Informowanie rodzin dotkniętych problemem patologicznym o dostępnych formach pomocy.
 4. Działania korekcyjno – edukacyjne mające na celu ograniczenie przemocy w rodzinie, skierowane do potencjalnych sprawców przemocy w rodzinie.
 5. Realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych w celu integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 6. Nowelizacja niekorzystnych tendencji dziedziczenia ubóstwa i patologii wśród rodzin dotkniętych tymi problemami.
Kolejnym priorytetem w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych są działania, które będą dążyć do wzmocnienia oddziaływania i nasilenia działań Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Osieku. Ustawowym zadaniem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych, podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin, które same nie są w stanie poradzić sobie z różnego rodzaju problemami.
Wzmocnienie działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku może nastąpić poprzez przywrócenie funkcji integracji i aktywizacji społecznej, które były ograniczane w konkretnych działaniach poprzez stereotypową wizję o wyłącznie interwencyjnym charakterze polityki społecznej. Z uwagi na istotny wpływ działań władzy samorządowej, w tym działalności GOPS na kształtowanie ogólnego wizerunku gminy, konieczne jest stałe podnoszenie jakości usług publicznych oraz sprawności struktur instytucyjonanych.
Najskuteczniejszą drogą prowadzącą do realizacji tych zadań jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry zarządzającej oraz kadry urzędniczej w gminie. W ramach realizacji celu przewiduje się udział w szkoleniach z zakresu tematyki zwianej z działaniami urzędu gminy, szkolenia specjalistyczne z pomocy społecznej, przygotowania wniosków w ramach programów pomocowych itp. Działania GOPS w Osieku powinny skupić się na doprowadzeniu do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i całych rodzin oraz doprowadzeniu do integracji tychże osób i rodzin ze środowiskiem. Działaniami, które mają za zadanie wzmocnić oddziaływanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku są (realizatorzy i podmioty wspierające to: Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu oraz stowarzyszenia wspierające)
 1. Organizacja szkoleń specjalistycznych dla pracowników socjalnych w zakresie pracy z grupami klientów pomocy społecznej dotkniętych określonymi dysfunkcjami jak: bezrobocie, alkoholizm, choroby psychiczne, niepełnosprawność czy przemoc w rodzinie.
 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 3. Wymiana doświadczeń, korzystanie z pozytywnych wzorców innych gmin.
 4. Udział pracowników GOPS w szkoleniach, kursach, warsztatach.
Współpraca GOPS z organizacjami społecznymi i koordynacja wspólnie podejmowanych działań.

wtorek, 6 lutego 2018

Konstytucja RP nakłada na władze publiczne obowiązek troski o rodzinę i dzieckoArt. 18 Konstytucji zawiera zasadę ochrony rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa[1]. Art. 71 u. 1 stanowi, że państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy władz publicznych. Art. 72 zawiera zasady ochrony praw dziecka, w tym praw dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej do opieki i pomocy władz publicznych. Powody  udzielenia pomocy związane z wielodzietnością oraz bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych zapisane w ustawie o pomocy społecznej są realizacją wyżej wymienionych postanowień Konstytucji.
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego jest następną przyczyną przyznawania pomocy z GOPS w Osiek. Niezaradność w prowadzeniu gospodarstw domowych i gospodarowaniu skromnym budżetem domowym często przyczynia się do rozpadu małżeństw, powodując jednocześnie problemy wychowawcze z dziećmi. W przypadku rodzin wielodzietnych niski ich status nie rokuje szans na szybką poprawę. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych wiąże się z innymi problemami społecznymi, takimi jak: przemoc domowa czy alkoholizm.
Problem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych dotyka zwłaszcza dzieci, niekorzystnie wpływa na więź rodzinną. W rodzinach o zaburzonej strukturze brakuje właściwego klimatu życia rodzinnego, właściwych wzorców komunikacji, a także poczucia bezpieczeństwa. W wielu przypadkach dzieci z takich rodzin pozostawione są same sobie, odrzucone przez środowisko szukają akceptacji wśród rówieśników.
Często z powodu niezaradności następuje rozluźnienie więzi rodzinnych, co w konsekwencji prowadzi do braku zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. Osoby dotknięte tym problemem otrzymują pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w postaci wsparcia finansowego. Są to zasiłki celowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb, refundacja kosztów wyżywienia dzieci w szkołach oraz ich wypoczynku, a w szczególnych przypadkach skierowanie do psychologa bądź prawnika.
Kwota środków finansowych przeznaczanych na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy Osiek ma tendencję wzrostową. Biorąc pod uwagę liczbę osób korzystających z poszczególnych rodzajów pomocy najwięcej z nich skorzystało z rent socjalnych, które od września 2003r. zostały przekazane do ZUS, zasiłków stałych i pielęgnacyjnych. W przeciągu ostatnich lat nieznacznie obniżyła się liczba osób uzyskujących świadczenia w zakresie pomocy społecznej. Jest to związane jednak z przekazaniem części klientów ośrodka do ZUS, a nie poprawą sytuacji materialnej rodzin. Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o rencie socjalnej (Dz. U. nr 135, poz. 1268 z późniejszymi zmianami) od 1 października 2003r. organem przyznającym i wypłacającym renty socjalne jest właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W szczególnych przypadkach renta ta jest wypłacana także przez inne organy emerytalno – rentowe, np. KRUS.
Monitorowanie problemów społecznych gminy jest zadaniem bardzo ważnym, gdyż pozwala na dostosowanie działań pomocy społecznej do potrzeb mieszkańców miasta, a także w perspektywie do pozyskiwania stosownych środków z różnych źródeł.


[1] Art. 18 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r.

środa, 17 stycznia 2018

Diagnoza szczególnych problemów społecznych w gminieCodziennemu życiu mieszkańców gminy Osiek towarzyszą liczne problemy, które swoim zasięgiem obejmują liczną grupę osób i coraz młodsze pokolenia. Zmuszają one część z nich do szukania różnych form pomocy w systemie pomocy społecznej. Zapotrzebowanie na świadczenia i usługi pomocy społecznej jest duże przede wszystkim ze względu na pogłębiające się nierówności społeczne oraz coraz większą świadomość społeczną na temat możliwości korzystania z różnych form pomocy. Zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie Osiek realizuje przede wszystkim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). GOPS udziela pomocy w formie finansowej, rzeczowej, pracy socjalnej i poradnictwa. Art. 7 ustawy o pomocy społecznej[1] określa powody na podstawie których można ubiegać się o pomoc. Wyżej wymieniony artykuł wymienia więc powody udzielenia świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej.  Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
 1. Ubóstwa,
 2. Sieroctwa,
 3. Bezdomności,
 4. Bezrobocia,
 5. Niepełnosprawności,
 6. Długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. Przemocy w rodzinie,
 8. Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. Bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 10. Braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
 11. Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 12. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 13. Alkoholizm lub narkomania,
 14. Zdarzenia losowe i sytuacji kryzysowej,
 15. Klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W gminie Osiek liczba osób objętych pomocą społeczną zmienia się z roku na rok. Na podstawie zestawień pochodzących z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej można sporządzić wniosek, że spory odsetek mieszkańców korzysta z jego pomocy. W 2003 roku liczba osób ubiegających się o pomoc z systemu wsparcia stanowiła 15,7 % ogółu mieszkańców, w 2004 roku wskaźnik ten spadł do 10,2 %, a 2005 osiągnął 9,3 %. Dopiero w 2006 roku zaczął lekko wzrastać i wyniósł 11,2 %. Spadek w latach 2003 – 2005 to wynik zmian w ustawie pomocy społecznej. Na podstawie tych zmian we wrześniu 2003 r. przekazano renty socjalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a od 1 maja 2004 roku część świadczeń weszła w zakres świadczeń rodzinnych, realizatorem których jest także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Analizując typy rodzin objęte pomocą społeczną w gminie Osiek zauważyć należy, że największą liczbę stanowiły rodziny z dwojgiem dzieci. Znaczną część stanowiły również rodziny z trójką dzieci. W dalszej kolejności były rodziny z czworgiem, pięciorgiem dzieci oraz jednodzietne.
Odrębną, lecz również bardzo liczną grupę podopiecznych GOPS stanowią emeryci i renciści. W 2003 stanowili oni 180 osób ze wszystkich podopiecznych GOPS. W 2006 roku nastąpił nieznaczny wzrost tej liczby – emeryci i renciści stanowili 195 osób z ogółu szukających wsparcia w pomocy społecznej.
W przypadku gminy Osiek najczęstszymi motywami, które kierują ludzi do skorzystania z pomocy GOPS są: ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego oraz alkoholizm. Z wsparcia korzystają także osoby borykające się z długotrwałą lub ciężką chorobą oraz ludzie niepełnosprawni. W niektórych rodzinach objętych pomocą społeczną występuje jednocześnie kilka z wyżej wymienionych przyczyn.


[1] Art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z pózn. zm.).

środa, 20 grudnia 2017

Liczba mieszkań w gminie

 Mieszkalnictwo. Liczba mieszkań w Gminie Osiek (dane z 2005) to ogółem 2 152 mieszkania, co daje powierzchnię mieszkalną 198 056 m2. Najwięcej obiektów mieszkaniowych znajduje się w posiadaniu osób fizycznych tj. 2 090 mieszkań. Własność gminy stanowi 12 mieszkań o ogólnej powierzchni 591 m2, do zakładów pracy należy 45 mieszkań. Własność innych podmiotów stanowi 5 mieszkań o łącznej powierzchni 425 km2.

wtorek, 14 listopada 2017

Gospodarka odpadami na terenie gminy Osiek

Gospodarka odpadami. Na terenie gminy Osiek nie ma czynnego składowiska odpadów. Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 marca 1997 roku ustalono wprowadzenie planowej gospodarki odpadami komunalnymi i od roku 1998 program ten jest realizowany. Gmina Osiek jest współwłaścicielem składowiska odpadów w Kętach i ma udziały w wysokości 9,22%. Obecnie podstawą prawną gospodarki odpadami jest uchwała nr XXVIII/184/2006 Rady Gminy Osiek z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek. Istniejący system obejmuje całe teren gminy i jest obowiązkowy dla wszystkich właścicieli nieruchomości na tym terenie, jak również dla firm i instytucji.

czwartek, 7 września 2017

Drogi gminne - gmina OsiekTransport publiczny. Drogi. Wyposażenie gminy w podstawową infrastrukturę techniczną decyduje w dużym stopniu o jakości życia mieszkańców i wpływa na atrakcyjność inwestycyjną gminy. Ogólnie można stwierdzić, że gmina Osiek boryka się z wieloma problemami, jeżeli chodzi o jakość i stopień wyposażenia w podstawową infrastrukturę techniczną.  Przez teren gminy przebiega 5 km dróg wojewódzkich, 30 km dróg powiatowych oraz 35 km dróg gminnych. Ich parametry techniczne jak również stan nawierzchni nie jest zadawalający. Dodatkowym utrudnieniem dla mieszkańców jest przebieg głównych ciągów tranzytowych w kierunku Oświęcimia, Wadowic, Kęt przez centrum gminy, co powoduje dodatkowo niekorzystne oddziaływanie ruchu drogowego na otoczenie. Parametry techniczne i użytkowe większości dróg powiatowych i gminnych nie odpowiadają wymaganym standardom. Wiele odcinków dróg nie posiada dostatecznej nośności – bardzo ważnego parametru technicznego, przy obecnym stałym wzroście przewozu towarów transportem kołowym. Postępująca degradacja dróg wymaga przeprowadzenia prawie na całej sieci dużego zakresu remontów bieżących, poprawy stanu poboczy i odwodnienia. Zarządcami dróg, do których należą obowiązki z zakresu planowania, remontów, przebudowy, budowy i bieżące utrzymania są:
-  drogi wojewódzkie – zarząd województwa,
-  drogi powiatowe – zarząd powiatu,
-  drogi gminne – Gmina Osiek.
Sieć drogową gminy tworzą ogólnodostępne drogi publiczne, które zapewniają dobre połączenia z ośrodkami subregionalnymi – Oświęcimiem, Wadowicami, Kętami, Andrychowem oraz regionalnymi – Krakowem. W skład sieci dróg wchodzą:
1.      drogi wojewódzkie relacji:
-          948 – Oświęcim – Kęty,
-          949 – Jawiszowice – Osiek – Przeciszów,
drogi powiatowe relacji:
-          1814 K – Osiek Górny – Osiek Dolny,
-          1816 K – Osiek – Witkowice – Kęty,
-          1859 K – Osiek – Malec – Nowa Wieś,
-          1862 K – Osiek (Włosień) – Malec,
-          1863 K – Jawiszowice – Bielany – Osiek – Malec,
-          1758 K – Gierałtowice – Osiek,
-          1897 K – Oświęcim – Poręba Wielka – Polanka – Głębowice – Wieprz,
-          1761 K – Graboszyce – Głębowice,
-          1743 K – Andrychów – Nidek – Głębowice,
1.      drogi gminne.
W gminie dość dobrze funkcjonuje sieć komunikacji autobusowej. Gmina ma bezpośrednie połączenia autobusowe z Oświęcimiem oraz Malcem i Kętami. Usługi w zakresie zbiorowego przewozu osób świadczone są przede wszystkim przez przewoźników prywatnych.
Zaopatrzenie w paliwo na terenie Gminy Osiek realizuje stacja zlokalizowana w Kółku Rolniczym w Osieku, która dostarcza rolnikom paliwo do maszyn rolniczych bez konieczności wyjazdu do odległych aglomeracji miejskich. Naprawę i obsługę pojazdów mechanicznych oraz sprzętu rolniczego realizują prywatne warsztaty.